Menü

Mesafeli Kira Sözleşmesi

1.MADDE – TARAFLAR

 

İşbu Sözleşme site kullanıcıları tarafından listelenen ürünün kiralanmasına ilişkin aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.
 

KİRAYA VEREN:

Ünvan: {{satici_unvan}}
Telefon: {{satici_telefon}}
E-Mail: {{satici_mail}}
Adres: {{satici_adres}}
Vergi No / Tc No: {{satici_tc}}

 

KİRACI:

 

Ünvan{{alici_adsoyad}}
Telefon{{alici_telefon}}
E-Mail{{alici_mail}}
Adres{{alici_adres}}
Vergi No / Tc No{{alici_tc}}

 

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle KİRACI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. 

 

Detaylı bilgi için 'Ön bilgilendirme’ metnine göz atabilirsiniz.

 

2.MADDE- SÖZLEŞMENİN KAPSAM VE KONUSU

İşbu sözleşme KİRAYA VEREN'nin, SİPARİŞ VEREN/KİRACI' ya FENUMİ.com internet sitesinde kiralanmak üzere listelenen aşağıda nitelikleri, kiralama fiyatı ve ek hizmet ücretleri belirtilen ürün/ürünlerin kiralanması ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun- Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince sözleşme taraflarının hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

3.MADDE- SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN NİTELİKLERİ


ÜRÜN/HİZMET DETAYLARI:

Ürün AdıAdetKDV Dahil Kiralama FiyatıÜrün AdıAdetÜrün Depozito bedeli
{{urun_adi}}{{urun_adedi}}{{urun_kiralikfiyat}} TL{{urun_adi}}{{urun_adedi}}{{urun_depozito}} TL

 

4.MADDE- SÖZLEŞMENİN İFASI & TESLİMAT

 1. TESLİMAT ADRESİ: (OTOMASYON DOLDURUR) eldense taraflar belirlesin
 2. TESLİMAT YERİ VE İFANIN ŞEKLİ:
  1. Ürünün elden teslimi: Kiralama sözleşmesinin tarafları kabul ettiği takdirde, fiziki şartların elverdiği durumlarda taraflar sözleşme konusu ürünü elden teslim edebilirler bu halde teslimat yeri ve sair konular taraflar arasında belirlendiği şekliyle uygulanacaktır. Taraflar elden teslim esnasında ürünü muayene etmek ve ayıp, hasar vb. durumun varlığının tespiti halinde derhal karı tarafa bildirmelidir. Bildirimde bulunmadan teslim alan Kiracı ürünü teslim alma anı itibariyle hasarın kendisine geçtiğini kabul ve beyan etmiştir.
  2. Ürünün Kargo vasıtası ile teslimi: Kiraya veren kullanıcı ile KİRALAYAN kullanıcı arasında ‘’mesafeli kiralama sözleşmesi’’ akdedildiği günden itibaren Kiraya veren kullanıcı ürünü en geç üç (3) iş günü içerisinde FENUMİ ile anlaşmalı kargo firmasına teslim etmekle yükümlüdür. Kiraya veren ürünü mazeretsiz olarak göndermediği taktirde kiraya verenden tahsil olunan depozito ücretinin tamamı FENUMİ tarafından Cezai şart olarak tahsil edilecektir.

KİRAYA VEREN:

 1. Kiraya veren kiralama amacıyla teşhir ettiği ve ürünü kiralama süresi başlangıcında temiz ve kullanıma hazır ve her türlü ayıptan (hukuki / maddi) ari bir şekilde göndermek ve kiralama süresince ürünü kiracının kullanımına devretmek yükümlülüğündedir.
 2. Kiraya veren kullanıcı ile kiralayan kullanıcı arasında ‘’mesafeli kiralama sözleşmesi’’ akdedildiği günden itibaren Kiraya veren kullanıcı ürünü en geç üç (3) iş günü içerisinde FENUMİ ile anlaşmalı kargo firmasına teslim etmekle yükümlüdür. Kiraya veren ürünü mazeretsiz olarak göndermediği taktirde kiraya verenden tahsil olunan depozito ücretinin tamamı FENUMİ tarafından Cezai şart olarak tahsil edilecektir.

KiRACI :

 1. Kiracı sıfatını haiz kullanıcı kiralama sözleşmesinin taraflar arasında oluşturulması esnasında peşinen kiralama bedeli, teminat (depozito) ve mesafeli sözleşmede belirtilen kiralamaya ilişkin ek hizmet bedellerini defaten ödemekle yükümlüdür.
 2. Kiracı kiralama süresi zarfında ürünü ürünün niteliklerine uygun koşullarda kullanmayı ve kullanım esnasında gerekli özeni göstermekle yükümlüdür.
 3. Kullanıcı ürünü şahsi eşyalarına karşı gösterdiği özeni gösterecek ve ürünü kira süresinin bitiminde temiz, hasarsız ve eksiksiz olarak teslim etmekle yükümlüdür.
 4. Kiracının kusur ile teslimat adresinin yanlış bildirilmesiyle oluşacak olan tüm gecikme ve imkansızlıklardan dolayı KİRAYA VEREN sorumlu tutulamayacaktır.

 

5.MADDE- CAYMA HAKKI

 1. Türk Hukukunda Hizmet sunumuna ilişkin düzenlenen mesafeli sözleşmelerde, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlamak kaydı ile tüketicinin 14 gün içerisinde Cayma hakkı mevcuttur. Cayma hakkının ancak cayma süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
 2. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar KİRAYA VEREN’ ya aittir. KİRACI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
 3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde KİRAYA VEREN' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.
 4. KİRACI cayma bildirimini KİRAYA VEREN internet sitesinde yer alan örnek Cayma formunu doldurmak suretiyle iletebilir. (Cayma Formu link)
 5. Bu hakkın kullanılması halinde, KİRAYA VEREN, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Kiracı'yı borç altına sokan belgeleri KİRACI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
 6. KİRACI’ nin kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa KİRACI kusuru oranında KİRAYA VEREN’ nin zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan KİRACI sorumlu değildir.
 7. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle KİRAYA VEREN tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

6.MADDE – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER
 

KİRACI, FENUMİ tarafından önceden ilan olunmuş 14 günlük cayma süresinden önceki bir tarihte yapılacak kiralama teklifini kabul ederse Cayma hakkını kullanamaz.

Kiralama Hizmetleri ile ilgili olarak kayıt tarihiniz ile hizmetinin yerine getirileceği tarih arasında 14 günden az bir süre olması durumunda onayınız üzere hizmete hazır olan KİRAYA VEREN’ ya karşı Cayma hakkınız yoktur.   29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin Cayma hakkının istisnaları başlıklı 15/1-h maddesinde belirtilmiş olan   Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Cayma hakkının kullanılamayacağı başlıca haller

 1. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve KİRAYA VEREN veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
 3. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 5. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 6. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarına ilişkin sözleşmeler.
 7. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 8.  Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
 9. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.
 10. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 11. Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.
 12. Niteliği itibariyle iade edilemeyecek mallar, tek kullanımlık mallar, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen mallar ve her türlü eğitim-öğretim faaliyetleri için cayma hakkı kullanılamaz.

 

Cayma hakkı ile ilgili detaylı bilgi için ’Ön bilgilendirme’ metnine göz atabilirsiniz.

 

7. MADDE İPTAL – DEĞİŞİKLİK- İADE- DEVİR KOŞULLARI 

 1. KİRACI tarafından kiralanan FENUMİ tarafından listelenen ürün kiralamanın devri, katılım hakkının ertelenmesi, iptali ve iadesi aşağıda belirtilen koşullara bağlı olarak düzenlenmiş olup; sözleşmenin kurulmasıyla taraflar bu şartları kabul etmiş sayılır.  İşbu şartların varlığının ispatı KİRACI ya aittir.
 2. Kiralamanın devri: KİRACI Kiralama ilişkisini üçüncü kişilere devir ve teslim hakkına kesinlikle sahip değildir. Aksi davranışlar sözleşmeye aykırılık oluşturacak ve Kiralayana derhal fesih ve zararının tazmin hakkına ve diğer tüm hukuki imkanlara sahiptir.
 3. Kiralamanın iptali: Rezervasyon tarihine on dört (14) gün yahut daha fazla gün kala kiralama işleminin iptali halinde iptal Cayma hakkı kapsamında değerlendirilecektir. Kiralamanın iptali halinde kiracıdan herhangi bir ücret kesintisi yapılmadan iade edilecektir. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde KİRAYA VEREN' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.
 4. Rezervasyon tarihine her halükârda 14 günden az bir süre kalmış ise ve Kiracı Kullanıcı kiralamaya onay vermişse Yasal mevzuat gereği ‘’Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler’’ cayma hakkının istisnalarından olduğu için bu süre zarfında yapılan kiralama işlemlerinin iptalleri Cayma hakkı kapsamı dışındadır. Ve bu iptal ve iadelerde aşağıdaki oransal kesiniler uygulanacaktır. 
 5. 24 saat (1 gün) veya daha az bir süre önce iptal etmesi halinde kira bedelinin tamamı, 
 6. Rezervasyon tarihine 1 ila 3 gün kala iptal ederse kira bedelinin %90'ını,
 7. Rezervasyon tarihine 3 ila 7 gün kala iptal ederse kira bedelinin %50'sini, Kiracı'dan cayma cezası olarak tahsil edilerek FENUMİ'ye ödenir. 
 8. Rezervasyon tarihine 7 Gün’den daha fazla zaman varken yapılan iptallerde ve henüz kiralama talebinin gerçekleşmesinden 1 saat geçmiş iptallerde cayma cezası uygulanmaz. 
 9. Kiracıya teslim edilen ürün (kıyafet vb.) kiracının bedenine uymazsa ve sözleşmede izin verilen tadilatı aşan bir tadilat yapılmaksızın kullanılması mümkün değilse ürünü derhal iade eden kiracı hakkında cezai şart uygulanmaksızın kiralama bedeli iade edilecektir. 
 10. Cayma cezasının uygulandığı yukarıdaki durumlarda tahsil edilen Hizmet Bedeli ve ek hizmetlere ilişkin ücretler hiçbir şartta Kiracı'ya iade edilemez. Kiracı’dan tahsil edilen cayma bedelleri, Sözleşme hükümlerini ihlal etmemiş olması ve işlemin iptalinde kusuru olmaması kaydıyla Kiraya Verne’e ödenir. İşbu prosedür Kullanıcı olan tüm üyeler arasında bağlayıcı nitelikte olup taraflarca aksinin kararlaştırılması mümkün değildir. 
 11. İşbu maddede belirtilen istisnalar dışında her ne sebeple olursa olsun kiralama tarihine 14 günden az kaldığı durumlarda KİRAYA VEREN kendisine yöneltilen iptal, iade, değişiklik gibi taleplerle bağlı olmayacak ve KİRACI’ ya hiçbir nam altında ödeme yapılmayacaktır.

 

8.MADDE – GENEL HÜKÜMLER

 1. KİRACI, FENUMİ.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin detayları, kiralama ve depozito fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 2. Sözleşmeye konu olan hizmet, sözleşme tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde teslim edilecektir.
 3. KİRAYA VEREN, sözleşme konusu ürün ve hizmetleri sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur.
 4. Herhangi bir nedenle, KİRACI tarafından sözleşmeye konu olan Mal ve Hizmet bedellerinin ödenmemesi durumunda veya yapılan ödemenin banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, KİRAYA VEREN Mal / Hizmetin teslim sorumluluğundan kurtulmuş kabul edilir.

 

9.MADDE –TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
KİRACI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini KİRACI’dan talep edebilir ve her koşulda KİRACI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, KİRACI, borcun gecikmeli ifasından dolayı KİRAYA VEREN’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

 

10.MADDE – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
KİRACI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. 
Sipariş işlemi tamamlandığında, işbu sözleşmeye ilişkin tüm maddeler TÜKETİCİ tarafından okunup, kabul edilmiş sayılır.

Detaylı bilgi için’’ Ön bilgilendirme’’ metnini inceleyebilirsiniz. 

 

11.MADDE – YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır.
 

12.MADDE – YÜRÜRLÜK
 KİRACI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde taraflar arasında akdedilen bu sözleşme yürürlüğe girmiş olacaktır. İş bu andan itibaren KİRACI sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. KİRAYA VEREN, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede KİRACI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

 

KİRAYA VEREN: {{satici_unvan}}
KİRACI: {{alici_adsoyad}}
TARİH 

 

***İş bu sözleşme 12 maddeden müteşekkil olup, 6502 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak 2 nüsha olarak düzenlenmiş olup bir sureti KİRACININ ve KİRALAYANIN e posta adresine iletilmiştir. 

Ek- Ön bilgilendirme metni