Menü

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

1.1.SATICI:

Satıcı Unvan  :  {{satici_unvan}}
Telefon:  {{satici_telefon}}
Adres:  {{satici_adres}}
E-mail:  {{satici_mail}}
Vergi No / TC Kimlik No:  {{satici_tc}}

 

1.2- ALICI:

Alıcı Unvan  :  {{alici_adsoyad}}
Telefon:   {{alici_adres}}
Adres:  {{satici_adres}}
E-mail:  {{alici_mail}}
Vergi No / TC Kimlik No:  {{alici_tc}}

 

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. 

Detaylı bilgi için ‘’Ön bilgilendirme’ metnine göz atabilirsiniz.

 

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KAPSAM VE KONUSU

İşbu sözleşme SATICI' nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun- Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN NİTELİKLERİ


ÜRÜN/HİZMET DETAYLARI:

 

MADDE 4 - SÖZLEŞMENİN İFASI VE TESLİMAT

Teslimat Adresi::  {{alici_kargo_adres}}
Teslim Edilecek Kişi:  {{alici_adsoyad}}
Sipariş Tarihi ::  {{tarih}}

Sözleşme konusu ürün ALICI ‘nın sözleşmede belitmiş olduğu adresine kargo ile gönderilecektir. Ürün alıcıya teslim edilmekle Satıcı borcunu ifa etmiş olur. Alıcının kusur ile teslimat adresinin yanlış bildirilmesiyle oluşacak olan tüm gecikme ve imkansızlıklardan dolayı SATICI sorumlu tutulamayacaktır. 

İşbu sözleşme, Alıcı’nın satın almış olduğu ürünün, SATICI tarafından bildirilen adresine teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur.

 

TESLİMAT MASRAFLARI: Sözleşmeye konu ürünün teslim masrafları (Kargo,Kurye vb.)Alıcıya aittir.  Ücretin ödenmesi ile Satıcı üç iş günü içerisinde Ürünü anlaşmalı Kargo firmasına teslim etmekle yükümlüdür. Alıcının sözleşme bedelini ödememesi halinde Satıcının teslim yükümlülüğü ortadan kalkar.


MADDE 5 – HASAR SORUMLULUĞU 

Kanundan kaynaklanan özel durumlar hariç olmak üzere; Satılanın yarar ve Hasarı ürünün Alıcıya teslim anı itibariyle Alıcıya geçer 

 

MADDE 6- AYIBA KARŞI TEFEKKÜL 

 Satıcı ürünün sağlam, eksiksiz, sözleşme koşullarına uygun olarak teslim etmekle yükümlüdür. Satıcı teslim anı itibariyle üründe bildirilen niteliklerin satılanda bulunmaması yahut Alıcının üründen beklediği faydayı azaltan yahut kullanımını engelleyen her türlü maddi ve hukuki ayıptan sorumludur. 

Alıcı kendisine teslim edilen malı makul süre içerisinde gözden geçirmek (muayene) zorundadır. Üründe ayıp tespit etmesi halinde makul süre içerisinde ayıp bildiriminde bulunmak Alıcının sorumluluğundadır. 

Satıcı sözleşmenin kurulması esnasında taraflarca bilinen ayıptan sorumlu değildir. Ayıbın varlığı halinde Alıcının Tüketici kanununda yer alan seçimlik haklardan (dönme, bedel tenzili, malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi) imkân dahilinde olanı kullanma hakkına sahiptir.

 

MADDE 7-CAYMAHAKKI

ALICI, ürün satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde, ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma Hakkının kullanılabilmesi için ürünün yasal düzenlemelerde belirtilen ve Cayma Hakkının istisnaları arasında sayılan ürünlerden olmaması şarttır. (Detaylı bilgi için Ön bilgilendirme metnini inceleyebilirsiniz.)

Cayma hakkı ile ilgili detaylı bilgi için ’Ön bilgilendirme’’ metnine göz atabilirsiniz.

 

MADDE 8 – CAYMA HAKKINI KULLANILAMAYACAĞI BAŞLICA HALLER

ALICI, aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz.
1. Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürün ve hizmetler
2. Tek kullanımlık ürün ve hizmetler
3. Kopyalanabilir yazılım ve programlar, dijital medya ürün ve hizmetleri
4. Hızlı bozulan, bozulabilen, son kullanma tarihi geçebilecek ürün ve hizmetler
5. ALICI’nın isteği üzerine özel olarak hazırlanan ürün ve hizmetler
6. Tesliminden sonra koruyucu unsurları (ambalaj, bant, koruyucu ambalaj vb.) açılmış olan mallar.
7. İadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürün ve hizmetler
8. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

 

MADDE 9 – GENEL HÜKÜMLER

ALICI, fenumi.com internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin detayları, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
Sözleşmeye konu olan hizmet, sözleşme tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde teslim edilecektir.
SATICI, sözleşme konusu ürün ve hizmetleri sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur.
Herhangi bir nedenle, ALICI tarafından sözleşmeye konu olan Mal ve Hizmet bedellerinin ödenmemesi durumunda veya yapılan ödemenin banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcı Mal / Hizmet’in teslim sorumluluğundan kurtulmuş kabul edilir.

 

MADDE 10–TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

 

MADDE 11 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

SATICI şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. 
Sipariş işlemi tamamlandığında, işbu sözleşmeye ilişkin tüm maddeler TÜKETİCİ tarafından okunup, kabul edilmiş sayılır.

Detaylı bilgi için Ön bilgilendirme metnini inceleyebilirsiniz. 

 

MADDE 12 – YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır.

 

MADDE 13 – YÜRÜRLÜK
ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde taraflar arasında akdedilen bu sözleşme yürürlüğe girmiş olacaktır. İş bu andan itibaren ALICI sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

 

SATICI: 

ALICI:

TARİH: 21/02/2021

 

***İş bu sözleşme 6502 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak 2 nüsha olarak düzenlenmiş olup bir sureti alıcının e posta adresine iletilmiştir.